logo.png  TANJAS KLINIK      
Hem BEHANDLINGAR Kurser Om... Coaching m SHOP
Vad säger andra om... OM Tanja Kontakt LÄNKAR ARTIKLAR
Schistosomiasis
Författare Infektionsläkare , Infektionskliniken/Akademiska Sjukhuset, Uppsala
Granskare Docent Jonas Hedlund, Infektionskliniken/Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Uppdaterad 2015-01-11
Specialitet Infektion, Hepatologi, Nefrologi, Neurologi
Skriv ut
annonsBAKGRUND
 

Schistosomiasis, snäckfeber, kallas ibland bilharzios efter den tyske parasitologen Bilharz, som upptäckte och beskrev S. haematobium i Kairo 1851.
Schistosomaparasiterna är maskar av en typ som kallas flundror, trematoder.
 

FÖREKOMST

Cirka 600 miljoner människor beräknas vara infekterade med schistosoma-parasiter. Smittspridning sker via sötvatten i framför allt Afrika, men schistosomiasis finns även i vissa delar av Asien och Sydamerika. Nya anläggningar för vattenkraft har bidragit till en ökning av infektionerna eftersom de snäckor som är mellanvärdar för parasiterna trivs bäst i stillastående vatten som i reservoarer och dammar.

Svår sjukdom drabbar främst invånare i endemiska områden. Turister kan insjukna även om endast enstaka kortvariga kontakter med infekterat vatten förekommit.
 

SMITTCYKEL

 1. Ägg föres med human faeces och urin ut i vattendrag. Äggen utvecklas till larver som infekterar snäckor i vattnen.
   
 2. Efter 4-6 veckor frisätts rörliga larver, cercarier, som har optimal rörlighet vid vattentemperatur över 22 ºC. De kan då simma fram till en människa och penetrera genom huden.
   
 3. Vid intrånget i huden förloras svansarna och de nu avsevärt mindre parasiterna kan migrera till lungor och lever.
   
 4. Efter tillväxt under 4-6 veckor återfinnes maskarna parvis hona-hane i venerna i buken i de kärlområden som de olika arterna föredrar. Efter befruktning utsöndrar honan ägg. Produktionen av ägg kan vara från 300 per dag för S. mansoni upp till 3000 per dag för S. japonicum. Observera att någon förökning av vuxna maskar ej sker hos människa.

Endast vissa schistosomaparasiter har människa som slutvärd, andra arter har fåglar eller gnagare som värdar. Dessa arters cercarier kan penetrera människohud men dör sedan och ger endast övergående irritation och klåda (simmarsjuka).

 

Schistosoma-cercarier.jpg

Bild 1. Cercarier med sina svansar.

 

Schistosoma-maskpar.jpg

Bild 2. Maskpar (hane och hona av S. haematobium).

 

KLINISK BILD
 

Akut sjukdom

Akut sjukdom uppstår främst hos personer utan tidigare kontakt med schistosomaparasiter.

När cercarier penetrerar huden kan lokal hudirritation uppstå. Efter några veckor kan symtom börja som påminner om serumsjuka med feber, muskelvärk och allergiska besvär av olika slag (Katayamafeber).

Exposition, symptom och eosinofili ger misstanke om sjukdomen men antikroppar i serum uppträder ej förrän tidigast 6-8 veckor efter exposition.

 

Kronisk sjukdom

Kronisk sjukdom beror på inflammation orsakad av ägg som sprids till olika vävnader.

 

S. haematobium

Ägg sprids främst i området njurar – urinblåsa. Hematuri är vanlig och kan användas som indikator på denna parasit i endemiska områden. Försvårat urinflöde, sekundär bakteriell infektion, njurinsufficiens och blåscancer är vanliga komplikationer efter åratal av sjukdom.

 

S. mansoni och S. japonicum
 

Ägg sprids till väggen i grovtarmen och till gallgångar och levern. Kronisk tarmsjukdom, gallvägshinder, levercirrhos och portahypertension är vanliga effekter av inflammationen. S. japonicum är vanlig som orsak till levercirrhos i vissa områden i Kina, Filippinerna, Thailand och Malaysia.

 

S. intercalatum och S. mekongi

Dessa mindre vanliga arter ger sjukdomsbilder som liknar dem av
S. mansoni och japonicum.

Vid alla former av schistosomasis kan ägg även spridas till organ såsom hjärna, hjärta och lungor. Störningar i ryggmärgens funktion är ej ovanliga och ryggsmärtor, myeliter och paraplegier kan uppstå.

 

Schistosoma-agg.jpg

Bild 3. Ägg av S. haematobium (a) - storlek ca 150x50 µm, S. intercalatum (b) - storlek c:a 180x50 µm, S japonicum (c) - storlek c:a 80x60 µm, S. mekongi (d) - storlek c:a 70x50 µm och S. mansoni (c) - storlek c:a 150x50 µm. Notera att ägg av S. intercalatum är större än S. haematobium.


DIAGNOSTIK

 • Möjlig exposition för infekterat vatten (eller förtäring av sådan) måste efterfrågas. Även sekundsnabb kontakt vatten – hud kan överföra smitta.
   
 • Besvär från tarmen i form av lätt diarré eller blodtillblandning, hematuri och vattenkastningsbesvär kan vara tecken på begynnande kronisk sjukdom.
   
 • Antikroppar i blod kan påvisas ca 8 v efter exposition.
   
 • Blodstatus kan visa eosinofili.
   
 • Ägg (i faeces alternativt urin) kan påvisas först 10–12 veckor efter exposition.
   
 • Vid misstanke om S. hematobium samlas urin mellan kl 10-14 och skickas till parasitologlab för centrifugering och mikroskopi.
   
 • Vid misstanke om S. mansoni, S. japonicum, S. mekogni eller S. intercalatum skickas faeces prov till parasitlab för mikroskopi.
   
 • Utsöndring av ägg är ibland intermittent och negativt prov utesluter ej sjukdom. Biopsier från slemhinna i rektum och blåsa kan då tas vid fortsatt klinisk misstanke om sjukdom liksom serologiprov.
   
 • Serum skickas till Parasitologiska laboratoriet vid Folkhälsomyndigheten för antikroppspåvisning genom indirekt immunofluorescensmetod, ELISA, Western blot. Diskutera eventuellt positivt resultat med laboratoriet eftersom korsreaktioner på grund av annan maskinfektion kan föreligga.


BEHANDLING

Akut sjukdom

Vid symtom tydande på Katayamafeber ges prazikvantel (Biltricide, licensprep) i engångsdos 40 mg/kg alternativt uppdelat på två doser. Dessutom kan peroral kortisonbehandling bli aktuell vid svåra symptom.

Behandlingen är inte säkert effektiv förrän masken är vuxen, d v s ca 3 månader efter smittotillfället. Ny dos bör därför upprepas några veckor efter den första.

 

Kronisk sjukdom

Patienter som har påvisad schistosomainfektion skall alltid behandlas.

Prazikvantel kan användas vid alla typer:
- För S. haematobium, mansoni och intercalatum ges engångsdos av 40 mg/kg.
- För S. japonicum och mekongi ges 60 mg/kg uppdelat på 2 doser.

Medlet har ringa biverkningar och kan ges under graviditet. Kontroll att äggutsöndring upphört bör göras efter några månader. Om ägg påvisas kan behandlingen upprepas. Resistens mot prazikvantel är sällsynt.

Prazikvantel finns som licenspreparat Biltricide, Bayer HealthCare, tabl 600 mg med brytskåra, 6 tabl per förpackning.
 

PROFYLAX

 • Turister bör informeras om riskerna med vattenkontakt i endemiska områden.
   
 • Massbehandling av befolkningen och bekämpning av snäckor har lett till framgång i tidigare endemiska områden. De flesta öar i Karibien är exempelvis nu fria från schistosomasis.

ICD-10

Infektion med Schistosoma haematobium B65.0
Infektion med Schistosoma mansoni B65.1
Infektion med Schistosoma japonicum B65.2
Sten i urinvägarna vid schistosomiasis N22.0

 

REFERENSER
 

Folkhälsomyndigheten, sjukdomsinformation om snäckfeber:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/snackfeber/