_01_img_8407.jpgTANJAS KLINIK
Hem BEHANDLINGAR Kurser Om... Coaching m SHOP
Vad säger andra om... OM Tanja Kontakt LÄNKAR ARTIKLAR

Om tungmetaller

Tungmetaller

TANJAS KLINIK utför diagnostik av arsenik samt bly, kadmium, kvicksilver och andra tungmetaller. Därefter ges behandling för neutralisering av dessa från din kropp.

 vattnets-kretslopp_627.gif

Det finns företag som undersöker djur och kreatur i frågan om tungmetaller: arsen samt bly, kadmium, kvicksilver och andra tungmetaller i vilt- och nyttodjurs vävnader, livsmedels råvaror samt i foder. Som undersökningsobjekt avspeglar nötkreatur omgivningens tillstånd bättre än svin, eftersom nötkreaturens föda är mer lokal än svinens. Svinens föda påverkas avsevärt av andelen kommersiellt foder. Bäst beskrivs miljöns tillstånd av metallhalterna hos vilt. Tungmetallanalyser har gjorts av bland annat älg, ren och hare.

 

Bly- och kadmiumhalterna i vävnaderna hos svin och nöt har undersökts regelbundet sedan 1984. Med tio års intervaller har det gjorts omfattande undersökningar av tungmetaller i älg, där man har jämfört förändringar i halterna som har skett med tiden samt eventuella regionala skillnader.

 

Tänk själv på att staten nog "inte har insett" att allt kött och att andra produkter inte är fria från, t.ex. ko-sjuka, helminter, maskar, virus och bakterier. När det kommer till kritan ... kan det vara för sent ute. Då blir behandlingen av konsekvenserna mera långvarig, om man över huvud taget hinner till behandling i tid, och får reda på vad som ligger bakom besvären.

26 maj 2000

Höga halter tungmetaller funna i grönsakskonserver

Många grönsakskonserver innehåller höga halter av tungmetaller. Det har Alicia Lind och Eva Karlsson på Flatåsskolan i Västra Frölunda kommit fram till i en nyligen slutförd studie. Men på Livsmedelsverket är man kritisk till undersökningen.

Alicia Lind och Eva Karlsson har undersökt lagen i konservburkar innehållande bland annat sparris, böngroddar, ärter och potatis. Mätningar har gjorts för att bestämma halter av kadmium, krom, nickel och tenn och i flera burkar har de hittat höga halter av dessa tungmetaller.

– Vi är förvånade över resultatet. Det var inte alls vad vi hade väntat oss. Så här höga halter ska det inte vara, säger Eva Karlsson.

De jämför sitt högsta värde för kadmium med ett riktvärde för vilken mängd kadmium vanligt dricksvatten får innehålla.

– Vårt värde ligger 700 gånger över det värdet.

Tungmetallerna finns förmodligen inte i lagen eller konservburken före inläggningen, vilket betyder att tungmetallerna har urlakats från grönsakerna. När Alicia Lind och Eva Karlsson gjorde nya mätningar på en lag av kranvatten halverades tungmetallhalterna efter det att grönsakerna hade legat i kranvattnet i en vecka.

Alicia Lind och Eva Karlsson har också kommit fram till att de högsta halterna av tungmetaller finns i burkarna från de europeiska länderna Frankrike, Holland och Belgien. Låga halter av tungmetaller har däremot konservburkar packade i Kina, Peru och Sverige.

Industriutsläpp

Att det är så mycket tungmetaller i de europeiska burkarna tror de kan bero på utsläpp från industrierna i dessa länder och att floder och vattendrag för med sig föroreningar som sedan tas upp i marken och förs över till växterna.

to_gadda.gif

Orsaken kan också vara att man i de länderna använder gödningsmedel som innehåller höga halter av tungmetaller. Det finns till exempel kadmiumberikad konstgödsel som är förbjuden i Sverige.

Alicia Lind och Eva Karlsson, som bara går i nionde klass, har också studerat lagen i glasburkar med grönsaker och fått liknande resultat. Detta för att verkligen se att metallerna inte kommer från konservburkarna.

– Vi hade även velat göra en undersökning på färska grönsaker men skolan saknar den utrustning som behövs. Med en sådan undersökning hade vi haft mer bevis för att grönsakerna verkligen innehåller tungmetaller, säger de.

Alltför lika resultat

Lars Jorhem på kemiska avdelningen på Livsmedelsverket är dock skeptisk till undersökningen.

– Resultaten är osannolika och överensstämmer inte med tidigare siffror. Om nu det här stämmer, hur kommer det sig då att ingen annan har slagit larm tidigare? säger han.

– Det mest anmärkningsvärda är att de har hittat ungefär lika mycket av allting. Det borde till exempel vara högre halter av tenn eftersom burkarna är gjorda av det. Dessutom är värdena relativt lika för alla produkter och från alla länder.

Om man hade hittat någon speciell produkt från något speciellt land som hade en hög halt av någon metall hade undersökningen varit mer trovärdig, menar Lars Jorhem.

Han säger att det är mycket som kan störa analysen och att det är lätt att göra fel.

– Det är lätt att göra en analys, men det är svårt att göra en analys rätt.

Berör allmänheten

– Livsmedelsverket gör inga sådana här tester alls och att de inte tror på vad vi har kommit fram till känns inte så bra, säger Alicia Lind och Eva Karlsson.

– De tror till exempel att vi har blandat ihop vårt högsta kadmiumvärde med salthalt. Vi är inte professionella forskare, men vi vet i alla fall vad vi håller på med.

Nu ska miljödebattören Gunnar Lindgren gå vidare med studien och undersöka kadmiumhalten i likadana konservburkar som Alicia Lind och Eva Karlsson har testat.

– Om jag bara hittar halter av kadmium som är hälften så höga som deras är det anmärkningsvärt, säger Gunnar Lindgren.

Alicia Lind och Eva Karlsson hoppas att någon ska reagera, även om inte Livsmedelsverket gör det.

– Om Gunnar Lindgren får fram liknande resultat kanske något händer. Det här berör ju allmänheten, säger Alicia Lind.

Sara Zetterlund-Holfve 

Lättläst information om metaller

Metaller är kemiska grundämnen och

kan inte brytas ner. Därför cirkulerar de

ständigt i ett kretslopp. Tungmetaller

från luftutsläpp sprids i atmosfären över

stora avstånd och deponeras långt från källan.

I takt med att användningen av metaller har

ökat under 1900-talet har också mängden

metaller och metallföroreningar i kretsloppet ökat.

 

Förorening av åkermark kan leda till

att metallhalten i livsmedel ökar genom att

upptag av metaller sker via växternas

rotsystem, eller genom att livsmedlens

yta förorenas. Metaller sprids även i vatten

och kan, genom att anrikas i näringskedjan,

leda till att höga halter återfinns i rovfiskar.

Ett känt exempel på det är metylkvicksilver.

 

miljoe4.jpg

En rad åtgärder har vidtagits för att minska spridningen av metaller i miljön. Inom ramen för miljömålet Giftfri miljö ska användningen av kvicksilver, bly och kadmium fasas ut. Mer om detta finns att läsa på Kemikalieinspektionens och Naturvårdsverkets hemsidor.

EU har fastställt gränsvärden för vissa metaller i vissa livsmedel, och Livsmedelsverket har i en del fall tagit fram kostråd som komplement till gränsvärden.

Mer information om:

Aluminium
Bly
Kadmium
Koppar
Kvicksilver

--------------------------------------------------------


www.miljo.fi  Skador av tungmetaller framme vid internationellt forum för kemikaliesäkerhet

Skador av tungmetaller framme vid internationellt forum för kemikaliesäkerhet

Det mellanstatliga forumet för kemikaliesäkerhet IFCS samlas i Budapest den 25-29.9.2006. Kemikalieforumets tema är kemikaliesäkerhet och hållbar utveckling.

 

På forumets agenda står bland annat hälso- och miljöproblem som förorsakas av tungmetaller, försiktighetsprincipen samt leksakernas kemikaliesäkerhet. Vid mötet behandlas även frågan om vilken betydelse kemikalieforumet, som nu samlas för femte gången, har i framtiden vid sidan av den internationella kemikaliestrategin (SAICM).

 

miljoe5.jpg

 Denna världsomspännande strategi, som styr förvaltningen av kemikalier, godkändes förra våren.

 

Det egentliga forumet för kemikaliesäkerhet föregås den 23.9 av ett sidoevenemang kring tungmetaller, som ordnas av Schweiz.

 

Vad är det mellanstatliga forumet för kemikaliesäkerhet?

Det mellanstatliga forumet för kemikaliesäkerhet grundades för att främja kemikaliesäkerhet år 1992 enligt rekommendationerna i Agenda 21. Kemikalieforumet är ett rådgivande internationellt samarbetssystem, vars uppgift är att globalt främja kemikaliesäkerhet.

 

 Till forumet för kemikaliesäkerhet hör både stater, internationella, regionala och nationella organisationer, industrigrupper, konsumentskyddsorganisationer, arbetsskyddsorganisationer och vetenskapliga samfund samt andra samhälleliga aktörer.

 

Kemikalieforumets sekretariat verkar i samband med FN:s världshälsoorganisation WHO.

 

Forumet för kemikaliesäkerhet samlades senaste gång år 2003 i Bangkok.

Tilläggsuppgifter

Konsultativa tjänstemannen Pirkko Kivelä, miljöministeriet
+358 50 362 2041, förnamn.efternamn@ymparisto.fi
Överinspektör Hannu Braunschweiler, miljöministeriet
 +358 400 143 906, förnamn.efternamn@ymparisto.fi

 

Tungmetaller i vattnet

Tungmetaller är viktiga substanser för att växter och djur skall kunna leva.  Dock behövs det endast mycket små mängder. I större doser är tungmetaller mycket giftiga och kan orsaka omfattande skador på levande organismer.

tungmetaller-i-vatten.jpg

Kadmium är en tungmetall som lagras i njurarna och vid förhöjda värden kan den orsaka njurskador, benskörhet och är sannolikt också cancerogen.

Ämne                      Detektionsgräns mg/ l

Arsenik                    0,01

Bly                          0,01

Kadmium                 0,002

Koppar                     0,01

Nickel                       0,01

Kvicksilver                 0,0002

Vanadin                    0,005

Kontakta oss för andra tungmetaller eller andra detektionsgränser.

Källan: http://www.anozona.biz/miljoanalyser/tungmetaller-i-vatten

Kadmium i driksvattnet:

http://www.skd.se/2014/11/24/bly-och-kadmium-hittat-i-dricksvattnet/

Tungmetaller i fisk:

http://tranastyrka.se/fisk-och-tungmetaller-hur-mycket-ska-man-ata/

Läs mer

Tillbaka till Artiklar

Hermansvägen 94, JÖNKÖPING, Mobil:+46 (0)70 495 05 45;    tanja@tanjasklinik.com